• Общи условия

Общи условия

Настоящото споразумение относно Условията за ползване („Общите условия”) се прилага по отношение на следния уеб сайт: www.auto1.bg, който се намира на http://www.auto1.bg (наричан по-долу „Сайтът”"). Същият е собственост на „АУТО 1“ АД.

ДЕФИНИЦИИ

“НИЕ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава „АУТО 1“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Мътнице 3, ет.2, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 112650708;
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.auto1.bg.
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www. auto1.bg, предоставящ възможността за закупуване/поръчка на стоки и услуги  през Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия за ползване на сайта.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
„АУТО 1“ АД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу Условия за ползване без изрично предизвестие за това. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват Сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи покупки и поръчки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени Условия за ползване.

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОРЪЧКА.

Условията за поръчки на стоки и/или услуги от уеб сайт http://www.myservice.bg, които са описани на предоставената Ви фактура, регулират своеобразната покупко-продажба, респективно договор за предоставяне на услуга, с изключение на случаите, при които Клиентът е сключил отделен писмен договор с „АУТО 1“ АД.

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.

Тези условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия от трета страна е недействителен и не поражда действие, освен ако "АУТО 1“ АД не изрази писмено съгласие за това.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И ПОРЪЧКА НА УСЛУГА.

За да закупите стока и/или поръчате услуга от нашия Сайт, вие трябва:
•    Да имате навършени осемнадесет (18) години
•    Да имате постоянен адрес в България
•    Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.
•    Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
•    Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
•    Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
•    След уведомяване, да се явите за получаване на отремонтирания автомобил.
 
„АУТО 1“ АД може да поиска допълнително потвърждение на всяко едно от гореизброените изисквания, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация, това автоматично води до отказ от приемане на поръчка със или без изрично уведомление за това.

РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване и подаване на поричка за услуга чрез онлайн магазина и сервиза. Сайтът НЕ може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, и е необходима регистрация. За да се регистрирате, е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, „АУТО 1“ АД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси при плащане на стоката в брой и получаването и в обект на фирмата. Представените в сайта цени на услуги са ориентировъчни – изготвени на база единствено предоставената от Потребителя информация. Същите подлежат на промяна в съответствие на действителното техническо състояние на автомобила и необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни работи. 
 
ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ/УСЛУГИ

„АУТО 1“ АД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена в крайната фактура за доставената стока и/или предоставена услуга. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „АУТО 1“ АД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.
 Съобщението за намалени цени  е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят само от регистрирани потребители, приели настоящите общи условия (условия за ползване).

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА

С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определена стока, продукт или услуга, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта/услугата. „АУТО 1“ АД не е задължено информацията, съдържаща се на настоящия сайт, да е вярна, пълна и актуална към всеки един момент. В този смисъл „АУТО 1“ АД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
„АУТО 1“ АД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време, без изрично уведомление.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Възможни начини за плащане на покупките от Сайта са:
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока и/или услуга, като използва по свой избор един следните способи: 1.Наложен платеж или заплащане на място в обекта/сервиза на Дружеството. 2. Плащане с банкова карта. 3 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.
С приемането на настоящите общи условия, ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на „АУТО 1“ АД цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока/услуга. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разсписка. С подписването талона за приемо – предаване, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „АУТО 1“ АД  сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В случай, че не е изрично отбелязано, че върху посочената цена се начислява ДДС (или има отбелязване „без ДДС”, същата се счита за крайна и с включен ДДС.

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между „АУТО 1“ АД  и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка на стока и/или услуга от страна на „АУТО 1“ АД .
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С НЕТОЧНА ЦЕНА

„АУТО 1“ АД има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с погрешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи печатнa грешкa или друга неточна информация, подадена от потребителя. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. В случай, че вече е било извършено и плащане за тези поръчки, „АУТО 1“ АД незабавно ще издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката на купувача.

ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ /БЕЗ УСЛУГИ/

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчаните стоки в срок 7 работни дни, считано от датата на получаването им, при положение, че е изпълнено всяко едно от следните условия:
 1. Стоката/ите не са били използвани. Оригиналната им опаковка да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката стикери.
2. Потребителят предварително, писмено да е уведомил „АУТО 1“ АД, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от сключения договор от разстояние, като в уведомлението задължително посочва:
а) конкретен обект на „АУТО 1“ АД , в който ще върне стоката.
б) банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената за стоката цена.
3. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.
 
При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние, „АУТО 1“ АД  възстановява на потребителя заплатената за стоката цена в пълен размер. Възстановяването се извършва по банков път, по посочената от потребителя банкова сметка в сроковете съгласно ЗЗП, считано от връщането на стоката.

Всички разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на „АУТО 1“ АД , рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Клиентът/ Потребителят няма право да се откаже от услуга, която същият е поръчал, след като му е била предоставен или след като са били предприети съответни действия по предоставянето й от страна на „АУТО 1“ АД.

Когато  поради някаква причина „АУТО 1“ АД не може да изпълни задълженията си по договора, потребителят ще бъде своевременно уведомен и платените от него суми ще бъдат възстановени в срок до 30 дни от датата, на която „АУТО 1“ АД е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай „АУТО 1“ АД разполага с алтернативната възможност да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, като уведоми потребителя за промяната в изпълнението. Когато бъде изпълнено друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сделката, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ И ПОДДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ

„АУТО 1“ АД осигурява минимум 6 месеца гаранционен срок на извършените ремонти и обслужвания, считано от датата на издаване на фактурата за извършените дейности и вложените резервни части, в случай че вложените части по ремонтите са доставени от „АУТО 1“ АД. Когато вложените части са доставени от клиента, „АУТО 1“ АД не поема гаранционното обслужване.
В случаите на електронна продажба от разстояние, гаранцията на закупената стока е в съответствие с гаранционните условия на съответния производител.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки, поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриери.
При всички случаи „АУТО 1“ АД  си запазва правото едностранно, без да информира потребителя, да удължава посочените срокове с до седем дни за налична и ди 45 дни за неналична стока. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.
 
ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Триадица, бул.Черни връх 158 „АУТО 1“ АД. Телефон за връзка 02/9615140

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„АУТО 1“ АД събира информацията, която сте предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „АУТО 1“ АД  и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн поръчка на услуга: във връзка с извършването на ремонтните дейности, изпълнението на договора за изработка, маркетингови и рекламни цели и анализи на „АУТО 1“ АД , участие в игри, промоции и томболи организирани от Дружеството, както и за всякакви други, незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „АУТО 1“ АД, както и целите на обработката и използването им.

ДРУГИ

„АУТО 1“ АД  се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като „АУТО 1“ АД  си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „АУТО 1“ АД  преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, като в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. „АУТО 1“ АД  не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
„АУТО 1“ АД  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка на стока и/или услуга в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „АУТО 1“ АД  потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „АУТО 1“ АД  за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от „АУТО 1“ АД  ваучери и карти за отстъпка.
С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения, съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки и договорите за извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобили ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния български съд съгласно правилата на родова и местна подсъдност по ГПК.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП
На телефон 070012340 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Преглед на Гаранционни условия тук
 


 
« Назад

Новини

КАМПАНИЯ BREMBO

18 July 2024 | 11:20

От 22.07.2024 - 31.08.2024 стартира кампания с продуктите на BREMBO...

| още »

КАМПАНИЯ NGK

02 July 2024 | 17:13

Вземете своя подарък с продуктите на NGK - NTK: За оборот от 199.9...

| още »